Texto que va en el tag H1

Texto que va en el tag H1

 

Accountantsonderzoek/Bedrijfsrevisie

Een accountantsonderzoek bestaat uit het controleren en verifiëren van boekhoudkundige documenten, mits het doel ervan het opstellen van een rapport is dat gebruikt kan worden tegenover derden.

Wanneer is een accountantsonderzoek verplicht?

De meest voorkomende gevallen betreft bedrijven met de hiernavolgende kenmerken:

 1. Wanneer ze gedurende twee opeenvolgende jaren de volgende parameters overschrijden:

  • Activa: 2.850.000€
  • Omzet: 5.700.000€
  • Aantal werknemers: >50

2. Wanneer ze subsidies of steun van de Staat of overheidsinstanties verkrijgen die de 600.000€ overschrijden.
3. Wanneer ze bouw- en/of wegenbouwkundige werken realiseren, dan wel diensten of goederen leveren aan de Staat en overige overheidsinstanties voor meer dan 600.000€
4. Op aanvraag van de aandeelhouders, wanneer hun aantal minstens 5% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigt, voor die bedrijven die niet verplicht zijn tot een accountantsonderzoek. (LSA art. 205)
5. Naamloze Sportvennootschappen. (L 10/19909 art. 26 y 36)
6. Electriciteit Bedrijven. (RD 2550/1994)
7. Stichtingen. (L 30/1994 art. 23)

Andersoortige rapporten die tot de bevoegdheid van registeraccountants behoren.


Evenals voor het controleren van boekhoudkundige documenten, hebben we een registeraccountant nodig in de volgende gevallen:

1. Speciale rapporten over de waardering van aandelen, het uitgeven van converteerbare schuldbewijzen, kapitaalsverhoging door verrekening van kredieten, kapitaalsverhoging door verrekening van overschotten, een verlaging van het aandelenkapitaal, etc.
2. Beperkte Revisie van de boeken.
3. Controleren van de echtheid en de juistheid van gesubsidieerde kosten.
4. Expertise rapporten.